logga
  Kontaktinformation »   Intresseanmälan »

Individuell mätning och debitering (IMD)

SFS 2019:656, BFS 2011:62020:4, BFS 2016:12BFS 2018:5, SFS 2022:336, BFS 2020:3

Tillsynsmyndighet:

Kommunens byggnadsnämnd

Allmänt:

Syftet med bestämmelsen om energimätning i byggnader är att följa upp byggandens energianvändning.

Lagen om energimätning i byggnader innebär att byggherrar och byggnadsägare ska installera individuella mätare förutsatt att det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. Vid uppförande av flerbostadshus och lokaler bör energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi kunna mätas separat.

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus.

Om en byggnad har en installerad eleffekt som genom uppvärmning och tappvarmvatten överstiger 10 W/ m2 bör hushållsenergi eller verksamhetsenergi vara möjlig att avläsa separat.

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. IMD för tappvarmvatten ska från och med 1 juni 2022 ovillkorligen installeras vid uppförande av nya flerbostadshus.

Vid ny- och ombyggnad

Enligt EU:s Energieffektiviseringsdirektiv så ska all nyproduktion av flerbostadshus vara utrustade med IMD för varmvatten från och med oktober 2020.

När ett flerbostadshus renoveras ska utrustning för IMD av varje lägenhets förbrukning av varmvatten installeras om ombyggnaden innefattar nya installationer eller väsentliga ändringar av befintliga installationer för tappvarmvatten. IMD mätare som redan är installerade ska göras fjärravläsbara eller ersättas med fjärravläsbara mätsystem senast den 1 januari 2027

Krav på IMD på tappvarmvattensystem i nya flerbostadshus. Inga krav på IMD för värmesystem i nya flerbostadshus.

Undantag

IMD-utrustning för värme eller varmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.

IMD av värme behöver inte installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än gällande gränsvärden.

Det är upp till enskild fastighetsägare att påvisa att man uppfyller förutsättningar för undantag.

Byggnadsägaren behöver inte installera IMD värme om det är olönsamt eller om det inte är tekniskt genomförbart. Om byggnadsägaren kommer fram till att byggnaden är undantagen från kravet behöver inte detta redovisas för byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden däremot begär det ska byggnadsägaren kunna göra sannolikt att byggnaden är undantagen till exempel genom att kunna visa upp en lönsamhetsberäkning. De tekniska undantagen gäller exempelvis för byggnader som har luftburen värme eller för byggnader vars värden förvanskas om byggnaden är särskilt värdefull. Det kan finnas andra situationer motsvarande de som anges ovan som inte kan anses vara tekniskt genomförbara i byggnaden.

Lönsamheten bedöms enligt en metod i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan. Denna metod används för både IMD värme och IMD tappvarmvatten.

Det ges tid för byggnadsägare som vill göra energieffektiviserande åtgärder i stället för att installera system för IMD värme. Åtgärderna ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD värme. Om energieffektivisering av flerbostadshus genomförs så att gränsvärdet för energiprestanda underskrids undviks kravet på installation av IMD. Detta ska då vara gjort senast den 1 juli 2023 för åtgärder som sker utan samband med ombyggnad respektive den 1 juli 2026 om annan ombyggnad görs samtidigt.

Vid befintliga byggnader

Den 1 november 2019 har regeringen efter kritik från EU-kommissionen beslutat om nya regler kring IMD för värme och varmvatten. Från 1 juli 2021 gäller krav på IMD av värme i vissa befintliga bostadsfastigheter. Motsvarande krav för varmvatten kommer att gälla alla flerbostadshus, men endast i samband med vissa ombyggnationer.

De nya reglerna om IMD av värme gäller för befintliga flerbostadshus med en energiprestanda enligt energideklaration som överstiger följande värden:

  • 180 kWh/m2 och år för flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län.
  • 200 kWh/m2 och år för flerbostadshus i övriga län.

De nya reglerna beräknas omfatta cirka 14% av flerbostadshusen.

Teknisk lösning

De tekniska lösningar som är tillåtna att användas vid krav på IMD värme är energimätare eller värmekostnadsfördelare. Detta fastställs i förordningen om energimätning i byggnader. Energimätare ger ett värde på den använda energin genom mätning av flöde och temperaturskillnaden mellan fram- och returledning. Värmekostnadsfördelare monteras på varje radiator och ger ett relativt värde för energin från den aktuella radiatorn och kan tillsammans med övriga värmekostnadsfördelare i byggnaden och den totala uppvärmningsenergin ge uppvärmningsenergin för varje lägenhet.

Om energideklarationen är upprättad före den 1 januari 2019 anges energiprestanda som specifik energianvändning. Byggnadens energiprestanda uttryckt som primärenergital behöver då beräknas. Om energiprestanda anges i specifik energianvändning och med energiklass så omfattas flerbostadshus med klass G av krav på IMD värme. I de tre nordligaste norrlandslänen ingår även ungefär halva intervallet för klass F. Kriteriet för IMD värme är inte energiklassen men denna motsvarar väl gränsen för IMD uttryckt som primärenergital. Energiklassen ger en god indikation, men energiprestanda kan behöva kontrolleras mer i detalj i enskilda gränsfall. Kommunernas energi- och klimatrådgivare har kunskap om hur energiprestanda kan fastställas enligt önskad modell.

Byggnadsägare som har flerbostadshus där energiprestanda är bättre än kravet på IMD värme behöver inte göra något. Om byggnadsnämnden begär det ska dock byggnadsägaren kunna visa att byggnaden har en energiprestanda som är bättre än kravet för IMD värme.

För den som avser att utföra energieffektiviserande åtgärder som inte sker i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2023. För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.

Den som äger ett flerbostadshus och som tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska enligt förordningen om energimätning i byggnader installera system för IMD tappvarmvatten. Detta krav infördes den 1 juli 2021.

Redovisning/uppföljning

I kontrollplanen ska det anges hur verifiering av energikraven ska göras, via beräkning eller mätning.

Verifiering genom mätning är den metod som rekommenderas i ett allmänt råd i BBR. Eftersom mätning kräver att byggnaden tas i bruk och kan genomföras först efter 2 år så måste ett interimistiskt slutbesked meddelas. När mätningen sedan har gjorts så kan byggnadsnämnden utifrån den besluta om definitivt slutbesked.

Mätning kan samordnas med en energideklaration på så sätt att byggherren kan lämna in energideklarationen för att visa resultatet av mätning och att energikraven uppfylls.