Köpevillkor
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Säljföretaget lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Säljföretagets sortiment förekommande tjänster.

Betalning
Moms tillkommer på alla priser. Betalning sker via fakturering. Villkoren börjar gälla så snart kunden godtagits och tjänsten aktiverats

Ansvar för fel
Säljföretagets ansvar för fel är begränsad till gällande försäljningsvillkor .Säljföretaget bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens Ansvar under abonnemangstid
Kunden ansvarar för att lösenord ej sprids utanför företaget (vid ytbaserat abonnemang) eller till annan person (vid användarbaserat abonnemang).
Kunden ansvarar för att ingen skriftlig eller muntlig spridning sker utanför företaget (vid ytbaserat abonnemang) eller till annan person (vid användarbaserat abonnemang) av sådan information från webbtjänsten som inte är fritt tillgänglig via olika myndigheter.
Kunden har ansvar för att alltid meddela Svenskt fastighetsansvar när personal slutar så att lösenord kan stängas av eller förändras.
Om man, vid ytbaserat abonnemang, inom företaget använder dokument från webbtjänsten skall ursprunget alltid anges och logotypen skall i förekommande fall vara kvar.

Kundens Ansvar efter upphört abonnemang
Om företaget använder dokument från webbtjänsten och vill fortsätta med det även efter abonnemangets upphörande skall uppgörelse träffas med Svenskt Fastighetsansvar i enlighet med lagen 1960:729 om upphovsrätt.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Vid reklamation skall kund kontakta Säljföretagets reklamationsavdelning på telefon 019-260690 eller via e-post info@fastighetsansvar.se och uppge orsak till reklamationen.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Säljföretagets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Säljföretaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Säljföretaget förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.